کارت عضویت بازرگانی

کارت عضویت بازرگانی

با عضویت در اتاق میتوانید از خدمات آن شامل صدور و تمدید کارت بازرگانی ، صدور گواهی مبدا ، رسیدگی به امور ویزای تجار ، رسیدگی به دعاوی بین المللی ، مشاورات حقوقی و …. استفاده نمایید . اگر متقاضی فقط عضو اتاق باشد فقط نمی تواند تجارت انجام دهد و یا درخواست گواهی مبداء نماید ولی سایر خدمات اتاق را می تواند استفاده نماید .