روزنامه رسمی

روزنامه رسمی چیست؟

روزنامه رسمی سازمانی است زیر نظر قوه قضائیه. با استناد به ماده واحده سال ۱۲۸۹ شمسی، وظیفه دولت این چنین تعریف شد که، در پایتخت روزنامه ای تشکیل شده از تمام دست نویس های سلطنتی و حکم وزارتخانه ها و نصب و عزل کارمندان دولت و نیز قوانین قابل وضع به چاپ رسد. این روزنامه، مجله ی رسمی وزارت دادگستری نام گرفته و منتشر می شود.

در سال ۱۳۲۳ با استناد به تبصره ۳ قانون بودجه مجلس، مسئولیت چاپ و انتشار روزنامه ی رسمی به مجلس واگذار شد و هیات رئیسه وظیفه ی چاپ و انتشار روزنامه به صورت روزانه را به عهده گرفت.

اما در سال ۱۳۳۸، روزنامه رسمی بر طبق تبصره قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور به وزارت دادگستری انتقال داده شد و سازمان روزنامه رسمی به شرکت سهامی بدل گشت.

اشتراک گذاری مطلب در شبکه های اجتماعی