شعبه و نمایندگی خارجی

تعریف و تفاوت شعبه خارجی و نمایندگی خارجی

شعبه یکی از واحدهای یک شرکت است که می تواند فروشها و خدمات خود را در منطقه ای که ممکن است فاصله زیادی با مرکز اصلی شرکت داشته باشد، گسترش دهد. حدود و اختیارات و میزان استقلال یک شبعه با موافقت شرکت مادر تعیین می شود و مسئولیت حقوقی شعبه بر عهده شرکت اصلی (مادر) خواهد بود.

و اما در نمایندگی شخص حقیقی یا حقوقی مستقل مقیم ایران (لزوما لازم نیست شعبه ایران باشد) براساس قرارداد نمایندگی انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت خارجی را برعهده می گیرد بنابراین شخصیتی مستقل دارد و مسئولیت حقوقی نماینده برعهده خودش می باشد.

توضیحات :

چنانچه یک شرکت در یک کشور خارجی ثبت شده باشد و تصمیم داشته باشد شعبه یا نمایندگی خود را در ایران افتتاح نماید این کار از طریق ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی صورت می پذیرد. تفاوت شعبه با نمایندگی در این است که هنگامی که یک شرکت خارجی در ایران شعبه ثبت می نماید کلیه مدیران آن از طریق خود شرکت انتخاب و منسوب می شوند و در هر زمانی که خود شرکت اصل بخواهد می تواند شعبه را منحل اعلام کند ولی اعطای نمایندگی از طریق عقد قرارداد با یک طرف ایرانی (حقیقی یا حقوقی) صورت می پذیرد و انحلال آن تابع مفاد مندرج در قرار داد است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبه

1- گواهی تأسیس
2- اساسنامه شرکت مادر
3- قرارداد مالیاتی (که ارائه شده مربوط به اقرارنامه شرکت مادر نمی باشد)
4- صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر تأسیس شعبه در ایران که

الف – معرفی مدیر شعبه
ب – محل شعبه و کد پستی در ایران که باید در سربرگ عنوان شود و (حدود اختیارات مدیر شعبه هم حتما قید شود که در ایران شعبه تأسیس گردد)
5- ترجمه رسمی نام شرکت به فارسی روی سربرگ شرکت
6- آگهی آخرین تغییرات که باید ترجمه رسمی شود
7- گزارش توجیهی شرکت خارجی به همراه متن تعهدنامه برروی سر برگ شرکت

مدارک مورد نیاز جهت شعب نمایندگی

1- گواهی تأسیس
2- اساسنامه شرکت مادر
3- قرارداد مالیاتی (که ارائه شده مربوط به اقرارنامه شرکت مادر نمی باشد)
4- صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر تأسیس نمایندگی در ایران که:

الف – معرفی مدیر شعبه
ب- محل نمایندگی و کد پستی در ایران که باید در سربرگ عنوان شود و (حدود اختیارات مدیر نمایندگی هم حتما قید شود که در ایران نمایندگی تأسیس گردد)
5- ترجمه رسمی نام شرکت به فارسی روی سربرگ شرکت
6- آگهی آخرین تغییرات که باید ترجمه رسمی شود
7- گزارش توجیهی شرکت خارجی به همراه متن تعهدنامه برروی سر برگ شرکت (طبق فایل ضمیمه)
8- قرارداد فی مابین شرکت خارجی و نماینده در خصوص اهدای نمایندگی ( در صورتی که شرکت خارجی باشد ترجمه شود و اگر شرکت ایرانی باشد باید در دفترخانه به ثبت برسد)