ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی (General partnership company)

شرکت تضامنی “General partnership company” شرکتی است که تحت نام مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود و اگر دارایی شرکت برای جبران تمام قروض شرکت کافی نباشد٬ هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض می‌باشند و فامیلی اشخاص در نام شرکت استفاده می شود.

. تضامنی از واژه‌ی ضامن یا ضمانت برداشت شده که مشخص کننده ضمانت هر یک از سهامداران در مقابل کل بدهی‌های شرکت می باشد. مثال شرکت تضامنی: انواع صرافی که برای اخذ مجوز از بانک مرکزی ملزم به ثبت چنین شرکتی می‌شوند. در صورتی که اسم شرکت تضامنی شامل اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارت‌هایی از قبیل “و شرکا” یا “و برادران” قید شود. (مانند: شرکت تضامنی نراقی و شرکا).

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی

الف- کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا و اعضای هیئت مدیره

ب- گواهی عدم سوء پیشینه

نکته : ارائه گواهی عدم سوء پیشینه فقط برای اعضای هیئت مدیره الزامیست.

نکته: شرکت تضامنی می تواند توسط فقط یک مدیرعامل اداره گردد، بدون اینکه دارای هیئت مدیره باشد همچنین می تواند دارای هیئت مدیره نیز باشد و مدیرعامل و یا اعضاء هیئت مدیره می توانند از خارج از شرکا شرکت انتخاب شوند.