افزایش سرمایه

افزایش سرمایه شرکت

تغییرات در سرمایه شرکت

1- روش های افزایش سرمایه شرکت
1-1 مبلغ اسمی سهم ثابت باشد ولی تعداد سهام افزایش یابد.
طرق افزایش پرداخت مبلغی اسمی سهام جدید عبارت است از :
– نقدی ( که در این صورت گواهی بانکی جهت افزایش سرمایه ارائه گردد)
– مطالبات (ارائه لیست مطالبات به تأیید بازرس)
– از محل سود تقسیم نشده
– تبدیل اوراق قرضه به سهام

2-1 تعداد سهام ثابت و مبلغ اسمی افزایش یابد که در این صورت باید کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.

انتقال مصدر باب افتعال از ریشه «نقل» به معنای از جای به جای دیگر رفتن، جابه‎جا شدن و ….آمده است. در فقه با جابه‎جا شدن مالکیت یک مال از کسی به دیگری است. به حق شریک در شرکت سهامی، سهم گفته می‎شود و ورقه‎ای که نشان‎دهنده‎ی این حق است ورقه سهم نامیده می‎شود.

سهام جمع سهم است و در حقوق تجارت سندی است که حاکی از مالکیت سهم معین در شرکت سهامی است. شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می‎شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.