اظهارنامه مالیاتی عملکردسال1400

با عنایت به حذف فرآیند تسلیم اظهارنامه کاغذی، ارسال اطلاعات به صورت الکترونیکی به منزله تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی میباشد .

اشتراک گذاری مطلب در شبکه های اجتماعی