اخذ کد اقتصادی

مراحل دریافت کد اقتصادی

برای دریافت کد اقتصادی باید ۲ ماه بعد از ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی با داشتن معرفی‌نامه یا وکالتنامه به اداره‌ی دارایی محل فعالیت خود مراجعه و نسبت به دریافت کد اقتصادی و تعیین حوزه‌ی مالیاتی اقدام کنید.

مدارک مورد نیاز عبارتند از:

1- دریافت و تکمیل دفترچه از خدمات اداره‌ی دارایی؛

2- دریافت فرم‌های مربوطه و تکمیل آنها (واحد ثبت و شناسایی اداره‌ی دارایی)؛

3- کپی شناسنامه و کپی کارت ملی همه‌ی اعضای هیئت مدیره؛

4- آگهی تأسیس شرکت و تغییرات ثبتی در دو نسخه؛

5 کپی اساسنامه‌ی شرکت؛

6- کپی اظهارنامه یا شرکتنامه و تقاضانامه در شرکت‌های غیر سهامی؛

7- کپی آگهی روزنامه رسمی و تغییرات آن؛

8- کپی پروانه‌ی بهره‌برداری یا مجوز تأسیس در صورت موجود بودن؛

9- کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت که در آگهی تأسیس قید گردیده در صورت استیجاری بودن کپی قرارداد اجاره که به تأیید واحد مالیاتی محل وقوع ملک رسیده باشد؛

10- نامه‌ی شروع یا عدم شروع به فعالیت و کپی آن بعد از ثبت دبیرخانه؛

11- پرداخت مالیات حق تمبر به اداره‌ی دارایی؛

12- سایر مدارک درخواستی.