جابجایی شرکا

ورود و خروج شریک

در کلیه شرکتها و موسسات اعم از مسئولیت محدود ، تضامنی ، تعاونی و … ( بجز سهامی خاص ) در صورتی که شخص یا اشخاصی به هر دلیلی مایل به همکاری با شرکت نباشند طی چند مرحله خروج و یا کاهش سرمایه آنها انجام می گردد .
در ضمن برای خروج و یا کاهش سرمایه هر کدام از سهامداران باید آن شخص حتما رضایت به خروج و یا کاهش سرمایه خود داشته باشد و بدون رضایت کتبی ایشان ( امضاء ذیل صورتجلسات و اوراق ) مابقی اعضاء قادر به انجام این کار نمی باشند.
در خصوص ورد شریک جدید می توان طی صورتجلسه مجمع انجام گردد که این کار طی 2 روش انجام می شود
1) ورود شریک از طریق افزایش سرمایه شرکت
2) ورود شریک از طریق واگذاری سهام مابقی سهامداران